Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Europejskie Centrum Solidarności zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron  internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sklepu bilety.ecs.gda.pl Europejskiego Centrum Solidarności.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-28

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna, z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

Zdiagnozowano następujące nieprawidłowości:

  • Niepoprawny kolor tła na stronie,
  • Niepoprawny kontrast pomiędzy kolorem tekstu i/lub linków a kolorem tła,
  • Niepoprawne opisy części obrazów lub brak opisów,

Strona została sprawdzona przy wykorzystaniu serwisu http://wave.webaim.org.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z  technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami  użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej helpdesk@ecs.gda.pl.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać  udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane  osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną  chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania  informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7  dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie  informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Dostępność architektoniczna

Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk

ECS jest obiektem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych – zarówno ruchowo, jak i dysfunkcją słuchu lub wzroku.

WEJŚCIE DO BUDYNKU

maj — wrzesień / wejście od pl. Solidarności i przez historyczną Bramę nr 2 Stoczni  Gdańskiej

październik — kwiecień / historyczna Brama nr 2 Stoczni Gdańskiej i przez wejście boczne od ul. Nowomiejskiej

UWAGA! Plac Solidarności i droga Bramy nr 2, przez które wiedzie wejście do ECS, są wybrukowane, co może stanowić utrudnienie dla osoby poruszającej się na wózku.

CO GDZIE JEST?

6 / taras widokowy

3 / sale warsztatowe

2 / wystawa stała, archiwum

1 / wystawa stała, biblioteka, mediateka, bar

0 / główne wejście do budynku, kasy, wystawy czasowe, Wydział Zabaw, audytorium, sklep muzealny, kawiarnia, restauracja,

–1 / parking podziemny

GOŚCIE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NARZĄDU RUCHU

bilet ulgowy na wystawę stałą / przysługuje osobie z niepełnosprawnością, po okazaniu  orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentu ze zdjęciem lub legitymacji, a także asystentowi osoby niepełnosprawnej z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności

dysponujemy wózkami inwalidzkimi / osoby mające trudności z poruszaniem się mogą skorzystać z wózka inwalidzkiego, który udostępniamy bezpłatnie, prosimy o zgłoszenie tej potrzeby w kasie

asysta / może towarzyszyć gościowi podczas wizyty w ECS, prosimy o zgłoszenie tej potrzeby w kasie

szlak zwiedzania / każdą kondygnację budynku można się dostać jedną z trzech wind panoramicznych

GOŚCIE Z DYSFUNKCJĄ SŁUCHU LUB WZROKU

bilet ulgowy na wystawę stałą / przysługuje osobie z niepełnosprawnością, po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentu ze zdjęciem lub legitymacji, a także asystentowi osoby niepełnosprawnej z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności

audioprzewodnik / 2 specjalne ścieżki zwiedzania | w języku migowym i audiodeskrypcja dla osób niedowidzących

asysta / może towarzyszyć gościowi podczas wizyty w ECS, prosimy o zgłoszenie tej potrzeby w kasie

szlak zwiedzania / każdą kondygnację budynku można się dostać jedną z trzech wind panoramicznych

Informacje dodatkowe

Automatyczna walidacja strony www pod kątem jej dostępności walidatorami online, nie jest w pełni miarodajna i nie zastąpi obiektywnych testów wykonanych przez osoby z niepełnosprawnościami. W związku z tym Europejskie Centrum Solidarności dąży do przeprowadzenia corocznych audytów dostępności swoich stron.

Niezależnie od tego ECS wykonało testy dostępności strony dostępnymi powszechnie narzędziami.